Koledníci přinesli skoro dva miliony

 

koledníci přinesli

Na domácí hospicovou péči, zdravotnické pomůcky, obědy pro děti z  chudých rodin a další pomoc potřebným na Znojemsku a Moravskokrumlovsku půjde výtěžek letošní Tříkrálové sbírky. V  našem regionu vybralo 475 skupinek Tří králů celkem 1  955  496 korun, což je o 154  807 korun více než v  loňském roce. „Záměry znojemské Charity na využití Tříkrálové sbírky schvaluje Tříkrálová komise Diecézní charity Brno, kam zašleme projekt s  uvedením, co všechno chceme nakoupit a za jakým účelem,“ uvedl koordinátor sbírky Ludvík Mihola.
Z téměř dvoumilionové částky se vrátí do našeho regionu 65 procent, 15 procent půjde na projekty Diecézní charity Brno, pět procent připadne na aktivity organizované Charitou České republiky a 10 procent bude použito na humanitární zahraniční pomoc v  Moldávii a na Ukrajině. Zbývajících pět procent jde na režii sbírky. „Tříkrálová sbírka není nijak propojena s  pomocí uprchlíkům z  Blízkého východu. Pro tyto účely zřídila Diecézních charita Brno samostatný účet, na který mohou lidé přispívat,“ zdůraznil Mihola. Poznamenal, že koledníci se s lidmi, kteří uváděli, že nechtějí přispět na uprchlíky, při obchůzkách v našem regionu setkávali jen ojediněle.

Poděkování  – dát do rámečku
Oblastní charita Znojmo děkuje všem dárcům, kteří na znojemském okrese přispěli do pokladniček Tříkrálové sbírky i všem koledníkům za jejich obětavou službu. Také děkuje obecním a městským úřadům, starostům, farářům, skautům, členům spolků a sdružení, s  nimiž spolupracovala při pořádání sbírky.