Pranostiky a svatí – sv. Emilián

V pátek 18. července oslaví svůj svátek necelých 16 000 nositelek jména Drahomíra.  Jedná se o jméno slovanského původu a původně mělo tvar Dragomíra.  Vykládáme si je jako „ta, které je drahý mír“, „ta, která má ráda pořádek“, „ta, která má ráda svět“, popř. „mírumilovná“. Jeho domáckými variantami jsou např. Draha, Drahuše, Drahuš, Drahuška, Drahomírka, Drahuna a Mirka. Mezi jeho nositelky se řadí např. kněžna Drahomíra – matka sv. Václava, operní pěvkyně Drahomíra Tikalová, režisérka a scénáristka Drahomíra Vihanová, herečka Drahomíra Vlachová a varhanice Drahomíra Matznerová-Chvátalová. Církev si v tento den připomíná sv. Emiliána, který se narodil na území dnešního Španělska roku 473. Byl pastýřem a během jedné noci se mu zdál živý sen, který jej přiměl k bližšímu seznámení se s křesťanstvím. Vyhledal tedy poustevníka Felixe, který jej vzdělával ve víře a ve 20. letech odešel do hor, kde žil jako poustevník. Po čtyřiceti letech jej biskup z Tarazzony přiměl k přijetí kněžského svěcení a Emilián se stal farářem v obci jménem Vergegium. Po čase ale odešel opět do hor a žil na místě, kde dnes stojí klášter San Millan de la Cogolla a kde také roku 572 zemřel. Je patronem La Rioja. Dalšími, koho si církev v tento den připomíná, jsou benediktinský opat a mučedník Answer z Ratzeburgu, hudebník Arnold z Arnoldsweileru, biskup Arnulf u Metzu, benediktinský biskup Bruno ze Segni, biskup a mučedník Bedřich (Friedrich) z Utrechtu, františkánský řeholník a kazatel Šimon z Lipnice, panna, mystička a řeholnice kapucínského řádu Marie Consoláta Betrone a mučednice Symforosa a jejích sedm synů.  Posledně jmenovaná byla vdova a žila na počátku 2. století v Římě. Za vlády císaře Hadriána byla společně se svými syny zatčena a nucena obětovat modlám. Když toto odmítli, sdělil jim císař, že budou tedy obětováni oni. Na to mu Symforosa odpověděla: „Jak jsem si zasloužila to velké štěstí, že budu se svými syny obětována jako žertva“. Císař je poté nechal mučit a popravit. Křesťané pak jejich těla schovali a pohřbili. Nad jejich hroby byl později postaven kostel „U sedmi bratří“.

Pranostiky

Když se světí Symforosa, řinčí v poli srp i kosa

Slunce o svatém Kamilu má velkou sílu