Škola na Horní České nezanikne

Škola na Horní České nezanikneŠkola  na Horní České 3-1

V matematice znamená inkluze přijetí do celku, třeba do množiny. V našem školství tento pojem znamená to, že v jedné třídě se společně vzdělávají děti zdravotně hendikepované, nadané i jiného etnika. V inkluzivní škole se neoddělují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami od ostatních. Učitel se tak věnuje všem rovnocenně a přesto individuálně. Základní školy by na to měly být patřičně připraveny a vybaveny učebními pomůckami, asistenty i externími odborníky jako například psychology. Učit v jedné třídě děti běžné populace s těmi hendikepovanými bude běh na dlouhou trať, i když zákon o inkluzivním vzdělávání začne platit už od letošního prvního září.

Jak se tyto změny dotknou Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy ve Znojmě na Horní České, která vzdělává a vychovává téměř dvě stě padesát hendikepovaných dětí, jsme se zeptali její ředitelky Ludmily Falcové.

Přestože zákon o inkluzivním vzdělávání platí od letošního prvního září, vaši žáci mají dva roky na přechod na běžnou školu. Kolik rodičů využilo této možnosti a své děti po tuto dobu na vaší škole nechají?

Jedná se o dvouleté období, které je uvedeno ve sbírkách, vyhlášce číslo 27 z letošního roku. Zdůrazňuji, že jde o součást zaváděného procesu inkluzivního vzdělávání, nikoliv o jeho odklad. Neznamená to, že naši žáci mají dva roky na přechod na běžnou školu. Všichni zákonní zástupci našich žáků byli na plenární schůzi rodičů seznámeni s možností přestupu jejich dětí do běžné základní školy. Do konce letošního května nám rodiče písemně sdělí, zda mají o přestup zájem nebo si naopak přejí, aby jejich dítě dokončilo základní vzdělání na naší škole. Jedná se o tzv. informovaný souhlas. Všichni žáci, které nyní vzděláváme, mohou na naší škole svoje vzdělání dokončit. K dnešnímu dni chtějí všichni zákonní zástupci této možnosti využít.

Na škole na Horní České se učí děti s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením. Zřejmě ne všechny děti mohou přejít na klasickou „základku“…

Možnost vzdělávání ve školách zřízených pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením (na takzvaných základních školách speciálních) novela zákona nijak neomezuje. Nástup žáků ze speciálních škol do běžných škol můžeme předpokládat jen výjimečně. Základní školy speciální zůstanou jako součást vzdělávacího systému zachovány. Novela školského zákona se týká hlavně vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, kteří dochází na základní školu praktickou.

Kolika dětí vaší školy se odchod bude týkat?

K dnešnímu dni chtějí všichni zákonní zástupci našich žáků využít možnosti, aby jejich dítě dokončilo vzdělání na naší škole. Žáci se budou od letošního 1. září vzdělávat na základní škole praktické takto: Na prvním stupni bude probíhat vzdělávání podle upraveného programu pro základní vzdělávání s individuálním vzdělávacím plánem. Na druhém stupni se vzdělávání dokončí podle přílohy programu pro základní vzdělávání určené pro žáky s lehkým mentálním postižením.

Po dvou letech se ve vaší škole sníží počet žáků, budete mít i méně učitelů? Pokud ano, bude jejich vzdělání v oboru speciální pedagog využita na základních školách?

Až v průběhu dvouletého přechodného období budeme společně s naším zřizovatelem jednat o tom, pod jaký režim bude základní škola praktická spadat. Na výběr jsou připraveny tři varianty. Věříme, že naši zkušení speciální pedagogové budou mít i v budoucnosti uplatnění a že jejich potřeba spíše vzroste.

Na speciální školy, kterou je i ta naše znojemská, často přecházely děti, které na základní škole byly neúspěšné nebo utrpěly nějakou psychickou újmu. Není to škoda, že tyto děti nebudou potom mít kam jít?

Základní školy praktické se rušit nebudou, v případě, že žáci budou na běžné základní škole i za podpory podpůrných opatření neúspěšní, budou mít možnost na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce žáka na tento typ školy přejít.