Tiskové prohlášení k situaci ve společnosti Vinné sklepy Lechovice

zdenek-palat

ZNOJMO (teh). Kauza mezi vinařskými společnostmi Lechovice a Znovín hýbe vinařským světem ve Znojmě. Redakci Znojemského týdne se podařilo obdržet vyjádření majitele Znovínu Znojmo Zdeňka Paláta.

Zdeněk Palát: 

K mediálním výpadům jsem se dlouho nevyjadřoval, nenajal jsem si žádnou profesionální agenturu, není to mým zvykem, proto se předem omlouvám za formu a obsáhlost mého vyjádření.

Moje stanovisko k „ničení konkurence“:

Ve vinařství podnikám 25 let a znám možnosti tohoto oboru. Rodina mojí dcery Zdeňky vlastní majoritní podíl v dobře fungující a prosperující firmě ZNOVÍN ZNOJMO. Na začátku roku 2016 se mi naskytla možnost zakoupit 2/3 podíl ve firmě Vinné sklepy Lechovice a tím rozšířit podnikatelské aktivity rodiny o další vinařskou firmu, již zmiňované Vinné sklepy Lechovice, které mají dobré jméno a hospodaří na cca 230 ha vinohradů. Tento podíl koupila má druhá dcera Eva. Jednoznačným cílem již od samého počátku jednání bylo odkoupenou firmu dále rozvíjet a nechat působit jako samostatnou společnost dál tak, aby nikdo z okolí i ze zákazníků nepoznal změnu majitele. To se bohužel díky aktivitám, výpadům a mediálním výstupům pana Kalaše nepodařilo. Zdůrazňuji, že Vinné sklepy Lechovice mají úplně jiné portfolio zákazníků i výrobků a na českém trhu je pro obě firmy (myšleno Vinné sklepy Lechovice a ZNOVÍN ZNOJMO) místa dostatek.

Bohužel kroky, které podnikl a nekonečně dále podniká pan Kalaš spolu s provázanou sítí firem okolo Vinných sklepů Lechovice, mě donutili k razantnímu kroku – insolvenčnímu návrhu (reorganizaci společnosti). Tento typ navrhované insolvence nesměřuje k likvidaci společnosti, ale vidím v něm ozdravný proces, který zajistí ochranu společnosti před „záchranářskými“ kroky pana Kalaše. Tolik úvodem.

Vinné sklepy Lechovice, spol. s.r.o., se sídlem Lechovice, č. 60, v posledních cirka patnácti letech vlastnili, každý 1/3 podíl, pan Kalaš, pan Michalovič a pan Jadvidžák. Pan Kalaš je nepřetržitě od roku 1993 jednatelem. Posledních zhruba pět až šest let „spolupráce“ výše uvedených tří pánů nefungovala. Pan Kalaš odmítal svolat valnou hromadu, odmítal dva společníky pustit k výsledkům a oni se nemohli podílet na vedení společnosti. Společníci Jadvidžák a Michalovič zjistili, že pan Kalaš si s Monikou Kalašovou založili firmu Víno Lechovice a několik roků prodávali víno výrazně pod cenou z Vinných sklepů Lechovice do Vína Lechovice a ze společnosti Víno Lechovice pak dál konečným zákazníkům. Proto se pan Jadvidžák a pan Michalovič rozhodli svůj podíl ve Vinných sklepích Lechovice prodat. Mě, Zdeňka Paláta, s tímto úmyslem seznámili koncem února roku 2016. Když pan Kalaš zjistil úmysl Michaloviče a Jadvidžáka, nabídl Jadvidžákovi prostřednictvím Michaloviče, že od něho podíl odkoupí (ale za podstatně nižší cenu, než nakonec Jadvidžák dostal). Jadvidžák tuto nabídku odmítl. Následně pan Kalaš nabídl Michalovičovi prodej svého podílu. Michalovič sepsal smlouvy, ale před podpisem smluv si to pan Kalaš rozmyslel. Pan Michalovič a pan Jadvidžák se rozhodli prodat svůj podíl mojí dceři.

Někdy kolem 7. 7. 2016 mě pan Kalaš přes jinou osobu vzkázal, že by se mnou chtěl jednat, ale zavolat mu musím já. Zavolal jsem mu a dohodli jsme jednání na 12. 7. do Moravských Budějovic na 14-tou hodinu. Celé odpoledne 12., 13. a 14. 7. jsme jednali a dohodli, za jakých podmínek budeme dál spolupracovat a on, Kalaš, mně svůj podíl prodá. Plus taktéž jeho vinice. Dohodli jsme i ceny. Když z tohoto jednání 14. 7. odcházel, tak jen tak, mimochodem prohodil, že má variantní plán na lepší zpeněžení svého podílu. Tuto poznámku jsem nekomentoval. Pan Kalaš nic z našich dohod nesplnil. Naopak vystupňoval své „záchranářské“ práce ve Vinných sklepích Lechovice. 15. 7. firmu obsadil, na základě plné moci od Kalaše, pan Kašpar. Tato plná moc ze dne 26. 5. 2016. je podle mého názoru antidatovaná. A pan Kalaš s Kašparem začali „zachraňovat“. Zaměstnanci Vinných sklepů Lechovic zavolali Policii ČR a ta konstatovala, že Vinné sklepy Lechovice musí soudní cestou prokázat neplatnost plné moci.

V období duben, květen, červen, červenec 2016, kdy pan Kalaš věděl o svolání valné hromady a po valné hromadě (kdy byl odvolán) a v období než jsem byl jmenován jednatelem já, to je 27. 7. 2016, měl dost času na své „záchranářské“ práce.

Velice stručně popíši výsledky „záchranářských“ prací pana Kalaše:

a) Firma pana Kalaše a Moniky Kalašové Víno Lechovice nezaplatila loňské, ani předloňské dluhy za dodané víno v hodnotě 9 milionů Kč a v tomto „záchranářském“ období vyvezla další víno za 21 milionů Kč, které taktéž nezaplatila. K dnešnímu dni dluží Víno Lechovice Vinným sklepům Lechovice 30,8 milionu Kč. Firmu Víno Lechovice pan Kalaš už dvakrát přeprodal. Úmysl, kde firma Víno Lechovice skončí, se dá asi předpokládat. Také se dá předpokládat, že Vinným sklepům Lechovice asi moc nezaplatí.

b) Firma kamaráda Kalaše dluží Vinným sklepům Lechovice a nemíní platit.

c) Pan Kalaš už před „záchranářským“ obdobím půjčil 10 milionů Kč z Vinných sklepů Lechovice na výstavbu fotovoltaické elektrárny do společnosti, kde je společníkem.

d) V „záchranářském“ období pan Kalaš potvrdil nebo inicioval nebo odsouhlasil za 12 milionů Kč faktur, které byly výrazně předražené, nebo plnění nebylo provedeno vůbec ke škodě Vinným sklepům Lechovice. Z toho cirka jedna polovina těchto faktur byla proplacena, když ještě pan Kalaš ovládal účty, druhou polovinu nestihl zaplatit, protože „vyluxoval“ účty na nulu. Dneska partneři, s kterými tyto faktury předražoval nebo potvrzoval neprovedené práce, přicházejí a chtějí jednat, jak to „urovnat“. A sami potvrzují předraženost těchto věcí, nebo neprovedení těchto prací.

e) Cituji z trestního oznámení, které na mě pan Kalaš podal: „Zdeněk Palát je motivován snahou poškodit Vinné sklepy Lechovice, v úmyslu vyřadit tak svou konkurenci a v důsledku likvidace společnosti Vinných sklepů Lechovice výhodně odkoupit jí vlastněné lukrativní vinice.“, konec citátu (trestní oznámení ze dne 9. 10. 2016). Moje stanovisko k této záležitosti: Jedna polovina vinic vlastněných Vinnými sklepy Lechovice je zastavena bankám, takže nejde prodat. Druhou polovinu vinic společnosti Vinné sklepy Lechovice nezastavenou bankám a stavební pozemky se pokusil pan Kalaš prodat Vinařství Pfeffer, s. r. o., se sídlem Na kopcích, Rakvice. Vinohrady a stavební parcely, které chtěl prodat, ohodnotil pětinovou cenou, tedy výrazně pod tržní cenu. Moje dedukce je taková, že si je následně od Vinařství Pfeffer chtěl koupit sám (moje spekulace). Kupní smlouva ze dne 11. 4. 2016 na vinohrady a stavební parcely výše uvedené je evidována na katastru nemovitostí pod číslem V-9005/216-713 a návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán 19. 8. 2016. Vinným sklepům Lechovice se, za přispění mne – jednatele, po měsíčním boji právníků, soudců a předběžných opatření podařilo prodej zastavit. (Nemohl jsem tedy nic kupovat, jak tvrdí pan Kalaš v trestním oznámení.)

f) Mohl bych pokračovat v dalších „záchranářských“ aktivitách pana Kalaše – DPH, nákupy za milionové částky do Vína Lechovice a faktury posílány do Vinných sklepů Lechovice, úmyslné výměny faktur s desetinásobně vyšší částkou a jiné.

Na všechno, co zde uvádím, mám originály dokladů, faktur, smluv, čestných prohlášení a svědecké výpovědi.

Po odvolání pana Kalaše jednatelem se ztratila veškerá dokumentace (smlouvy, účetnictví, prvotní doklady, proběhlo vymazání serverů, počítačů, což trvá dosud). Tato skutečnost je ověřena nezávislou osobou a písemně sepsaná. Naštěstí se podařilo rozhodné období „záchranářských“ prací, to je duben, květen, červen, červenec roku 2016 účetnictví obnovit (pouze účetnictví v počítačích). Pan Kalaš mně, jako novému jednateli, firmu Vinné sklepy Lechovice nepředal, utekl jako malý kluk.

Na všechny „záchranářské“ práce pana Kalaše jsem podal trestní oznámení 1. 8. 2016 a další. Zatím si Policie ČR neudělala čas. Věřím, že až si čas udělá, všechny moje podání prošetří.

Pro sebe jsem vyhodnotil situaci tak, že s panem Kalašem se nedá podnikat. Doporučil jsem dceři podíly prodat. V období příprav prodeje dvoutřetinového podílu Vinných sklepů Lechovice jsem zjistil, že pan Kalaš svůj podíl, jednu třetinu, prodal firmě XY. Nebudu uvádět název firmy. Pan Kalaš už asi měsíc není majitelem Vinných sklepů Lechovice, ale má to háček. Smlouva o prodeji je zatím neúčinná, protože není schválená valnou hromadou Vinných sklepů Lechovice (tzn., nemůže být zapsaná do sbírky listin). S firmou XY jsem o prodeji dvoutřetinového podílu dcery nebo naopak o odkoupení jejich podílu, jedné třetiny, jednal, ale bohužel jsme se z nedostatku času na jednání nedohodli, neboť jsem svolal valnou hromadu Vinných sklepů Lechovice na 20. 10. 2016, na které byl v programu jednání prodej 2/3 podílu Vinných sklepů Lechovice. 2/3 podíl dcera prodala firmě doktora Cenka, s kterým jsem měl možnost jednat o prodeji déle než s firmou XY. Jak pan Kalaš s panem Cenkem navázali dialog, jste si mohli přečíst v novinách. Pan Kalaš pana Cenka v životě neviděl a jeho urážky jsou naprosto nepřípustné.

Firma Vinné sklepy Lechovice má roční tržby cirka 85 milionů, tedy 7 milionů měsíčně. Pan Kalaš a jeho firmy odčerpaly 50 milionů Kč, tedy sedmiměsíční tržby a pan Kalaš se diví, že Vinné sklepy Lechovice mají problémy. Co na takové jednání mají říci zaměstnanci? Já za sebe mohu konstatovat, že zaměstnanci Vinných sklepů Lechovice jsou obětaví, pracovití, srostlí s firmou a takové majitele jako je Palát a Kalaš, kteří se nemohou dohodnout, si nezaslouží.

Já jsem s celým týmem zaměstnanců (prakticky 2,5 měsíce jednatelství) bránil firmu Vinné sklepy Lechovice před „záchranářskými“ pracemi pana Kalaše.

Já, Zdeněk Palát, musím „smeknout“ před filosofií pana Kalaše, jaké má plány s Vinnými sklepy Lechovice a určitě by si jako geniální myslitel zasloužil návrh na Nobelovu cenu. Jeho koncepce je, do smrti se s někým soudit. Vede mě k tomu pojistná smlouva, která se mi minulý týden dostala do rukou. Jde o smlouvu s pojišťovnou o odpovědnosti členů orgánů společnosti. Smlouva je sepsaná 31. 5. 2016. Za Vinné sklepy Lechovice ji podepsal pan Kalaš a za Víno Lechovice Monika Kalašová. Na co se výše citované osoby pojistily? Cituji ze smlouvy: „Pojištěnými z této pojistné smlouvy jsou: a) osoby v rozsahu a za podmínek uvedených v článku 17, bodu 22, tedy pan Kalaš a Monika Kalašová, b) dědici, zákonní zástupci a právní nástupci, c) manželé. Rozsah plnění (pojistné nebezpečí), odstavec 2, 3 smlouvy, pojištění se vztahuje na nároky uplatněné a šetření založené na porušení povinností, ke kterým došlo po 9. 6. 1993, to je za období jednatelství pana Kalaše ve Vinných sklepích Lechovice. Parametry pojištění, odst. 3.1., pojištění se sjednává s limitem pojistného plnění 100 milionů korun českých. Odst. 3.2., pojištění se sjednává v dále uvedeném rozsahu:

Ručení pojištěných dle paragrafu 159, odst. 3 obchodního zákoníku, pojistné plnění 100 milionů korun

Ručení pojištěných dle paragrafu 66, zákona o obchodních korporacích, pojistné plnění 100 milionů korun

Ručení pojištěných dle paragrafu 68, zákona o obchodních korporacích, pojistné plnění 100 milionů.

Vydání prospěchu pojištěného dle paragrafu 62 zákona o obchodních korporacích, pojistné plnění 100 milionů.

Náhrada ztráty za účast na soudních jednáních, pojistné plnění 10 milionů.

Náklady na extradiční řízení, pojistné plnění 100 milionů.

Náklady na obranu v řízení proti majetku a osobní svobodě, pojistné plnění 100 milionů.

Náklady na očistění jména, pojistné plnění 20 milionů.

Náklady na osobní potřeby v souvislosti se zabavením majetku, pojistné plnění 20 milionů.

Náklady na peněžitou záruku v soudním řízení, pojistné plnění 100 milionů.

Náklady na právní ochranu, pojistné plnění 100 milionů.

Náklady na právní ochranu v souvislosti s újmou na majetku nebo zdraví, pojistné plnění 20 milionů.

Náklady na psychologickou pomoc, pojistné plnění 10 milionů.

Náklady na šetření, pojistné plnění 100 milionů.

Náklady v neodkladných případech, pojistné plnění 100 milionů.

Náklady v souvislosti se zásahem regulačního orgánu, pojistné plnění 20 milionů.

Náklady na předcházení nároku, pojistné plnění 10 milionů.

Pokuty a penále, pojistné plnění 100 milionů“.

Dále cituji ze smlouvy: „Pojištění se sjednává s územním rozsahem celý svět. Pojištění se sjednává se spoluúčastí pro společnost: nula. Pro pojištěné se sjednává spoluúčast: nula. Pojistná smlouva platí od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017“. Kdopak takovou pojistku zaplatil? Hádáte správně. Vinné sklepy Lechovice, s.r.o.

Stručný závěr: Pan Kalaš si pro svou firmu přeprodal veliké množství vína a nezaplatil. Dále se pokusil prodat majetek společnosti, který nebyl zastavený a šel prodat. Tím způsobil firmě Vinné sklepy Lechovice existenční problémy a ještě se na svoje jednání pojistil. Pro mne jsou jeho úmysly jednoznačné. To je moje ohlédnutí za mým působením ve společnosti Vinné sklepy Lechovice.